mountainbike-club de Dabbers

Het reglement van de FV Mountainbikeclub “de dabbers”

 • Correspondentieadres: Onderwijslaan 29, 3910 NEERPELT
 • Bank: FINTRO 143-0774134-78

De feitelijke vereniging FV “Mountainbikeclub de dabbers” is opgericht door en wordt vertegenwoordigd door:

 • Werner Verweyen, Weidenstraat 23, 3910 NEERPELT - voorzitter van de FV
 • Rony Rabijns, Onderwijslaan 29, 3910 NEERPELT - secretaris/penningmeester van de FV

Reglement

 1. De mountainbikeclub “de dabbers” werd als feitelijke vereniging, hierna ook club genoemd, op 17 februari 2010 voor onbepaalde duur opgericht.
 2. Het bestuur ervan zal bestaan uit een voorzitter en een secretaris/penningmeester. De bestuursleden mogen afzonderlijk optreden. Het bestuur is jaarlijks automatisch herkozen, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Als een van de bestuursleden ermee ophoudt, zoekt het bestuur een nieuwe kandidaat; eenieder kan zich kandidaatstellen. Een stemming onder de leden zal uiteindelijk beslissen.
 3. De vereniging telt bij de oprichting minstens twee leden. Indien het aantal daalt tot minder dan twee, wordt de vereniging ontbonden. Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Een algemene vergadering kan met een 2/3 meerderheid besluiten een lid uit te sluiten.
 4. Nieuwe clubleden kunnen, enkel na goedkeuring door het bestuur, worden aangenomen. Door het aanvaarden van het lidmaatschap aanvaarden de leden de statuten van de vereniging. De geldig namens de vereniging aangegane verbintenissen verbinden alle bestuurders en leden van de vereniging hoofdelijk en ondeelbaar.
 5. De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor de gestorte bijdragen of gedane inbrengen. Bij ontbinding van de vereniging om welke reden ook, wordt het vermogen geschonken aan een goed doel, zijnde “Kom op tegen Kanker”.
 6. Jaarlijks wordt minstens één algemene vergadering bijeengeroepen door het bestuur.
 7. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit qourum niet wordt bereikt kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen; deze zal geldig kunnen besluiten ongeacht het aantal aanwezigen – met dien verstande dat ook hier de besluitvorming een 2/3 meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist.
 8. Voor de beslissing tot ontbinding van de vereniging en de bepaling van de bestemming van het vermogen gelden de regels beschreven in art. 7.
 9. Alle aankopen van welke aard ook die nodig geacht worden voor de goede werking van de club, moeten, ongeacht het bedrag, worden goedgekeurd door het volledige bestuur.
 10. Bij gezamenlijke aanschaf van nieuwe kledij zal een eigen bijdrage worden geheven. Ieder lid is verantwoordelijk voor alle clubkledij die hem wordt overhandigd. Deze kledij dient in de ritten en bij de vereiste aanwezigheden verplicht te worden gedragen. Kledij die wegens beschadiging of verdwijning moet worden vervangen dient te worden betaald aan de prijs die door de club bij aankoop werd betaald.
 11. Ieder lid wordt geacht het huidige verkeersreglement te kennen, waaraan men zich dan ook strikt dient te houden.
 12. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen vóór, tijdens of na de ritten waaraan deelgenomen wordt. Ieder lid zorgt zelf voor een verzekering BA-gezin, en vermeldt aan het bestuur op eenvoudig verzoek het polisnummer en de maatschappij.
 13. Er wordt wekelijks aan een toertocht deelgenomen, waar we veelal in groep naartoe trekken. De verplaatsing gebeurt volgens onderlinge afspraak en op eigen verantwoordelijkheid. Het gezamenlijke transport kan geen aanleiding geven tot het toebedelen van taken als begeleider of opzichter. Bij gezamenlijke clubuitstappen met auto’s van de leden wordt er door de club geen tussenkomst betaald voor de gemaakte onkosten.
 14. Voor suggesties of problemen met betrekking tot deze mountainbikeclub kan men steeds bij de leden van het bestuur terecht. In alle gevallen beslist het bestuur.
 15. Mountainbikers zijn over het algemeen “self supporting”. De club is hierin een spil en zorgt voor communicatie tussen deze individuen. Onze mountainbikeclub draait vooral op zelfinitiatief. Er is geen clubhuis, de communicatie gebeurt via SMS, e-mail en website.
 16. “Samen uit, samen thuis” is ons motto, maar tijdens de rit rijdt ieder zijn eigen tempo of dat van zijn groep(je). Als je wilt, ben je nooit alleen onderweg; iemand is altijd bereid om op de laatste te wachten voor technische en morele bijstand. (onderlinge afspraak ter plaatse)
 17. Er wordt geen opleiding of begeleiding in de clubwerking voorzien. Niemand is dus onder toezicht van iemand anders. Het mountainbiken gebeurt op de openbare wegen, bossen en privé-domeinen en daarom dient iedereen zich dan ook aan de geldende regels te houden.
 18. Fiets alleen daar waar het is toegestaan. Respecteer de natuur: plant én dier. Fiets in kleine groepjes. Waarschuw andere recreanten tijdig en vriendelijk. Benader andere recreanten en drukke locaties stapvoets. Voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond. Maak geen onnodig lawaai. Laat geen afval achter.
 19. De club kan geenszins aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor feiten, inbreuken, overtredingen of daden gepleegd door leden van de club, op welk moment, op welke locatie of onder welke omstandigheid dan ook.

Download hier het reglement als PDF

Dabberkalender

Een overzicht van de toertochten die de Dabbers gepland hebben de komende weken.01.01